بررسی اهمیت و جایگاه وحدت از دیدگاه امام علی(ع)

سال دوازدهم / شماره پیاپی 45 / صفحه 27-41

چکیده :

تحقیق حاضر با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و به روش توصیفی ـ تحلیلی، به بررسی اهمیت و جایگاه وحدت از دیدگاه امام علی(ع) می‌پردازد. نگاه امام علی(ع) به موضوع وحدت، نگاهی راهبردی و سرشار از عشق و علاقه است و اشاره حضرت به مواردی نظیر نیاز درونی و اجتماعی، تحقق‌یابی بخش عمده‌ای از آموزه‌های دینی و سعادت‌یابی جامعه اسلامی به واسطه آن، جایگاه و اهمیت ویژه مقوله وحدت را در نگاه ایشان نمایان می‌سازد. روح وحدت‌آمیز تعالیم الهی، نعمتی پرارج و پربها و ضرورت شکرگزاری آن، عزت‌آفرینی، برکت‌آوری، وجود دشمنیها و غیره از جمله مواردی است که امام علی(ع) در تشریح فلسفه و چرایی ضرورت وحدت به آنها اشاره کرده است.

کلیدواژه‌های مقاله :وحدت، تفرقه، امام علی(ع)