جلوه های اعجاز قرآن در بخش معارف

پرسش :

جلوه های اعجاز قرآن در بخش معارف، کدام اند؟پاسخ :

اعجاز در معارف بی مانند قرآن، بدین معناست که از سوی پیامبری اُمّی، مجموعه آگاهی هایی ارائه شده که در هدایت انسان به کمال و سعادت، نقش حیاتی دارند. این معارف، شامل جنبه های زندگی فردی و اجتماعی، مادّی و معنوی، دنیوی و اخروی می شوند.

دانشیان قرآن، برای این معارف بلند و بی مانند، مواردی را بر شمرده اند:

۱. معارف بنیادین: در قرآن، سه اصل مهمّ «خداوند، انسان، پیامبری (نبوّت)»، متفاوت از همه تأمّل ها و ژرف اندیشی های بشری، به صورت کامل و پیراسته از نقص آمده است که تنها از عهده نازل کننده قرآن بر می آید.

۲. اسرار آفرینش: این بخش، همان جلوه های اعجاز علمی قرآن اند که با توجّه به رشد بیشتر دانش ها و علوم تجربی بشر، آشکار می شوند.

۳. تاریخ و فلسفه تاریخ: تاریخ شناسی قرآن، تبیین زندگی صالحان و طالحان و معرّفی الگوهای نیک و بد است همراه با زدودن تحریف هایی که به دست عصیانگر زر، زور و تزویر بر آنها نشسته بود.

۴. آموزه ها و نظام ارزشی: آموزه های رفتاری و نظام ارزشی قرآن و قوانین تشریعی مربوط به حیات فردی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و ...، جلوه ای دیگر از معارف بی بدیل قرآن اند.پاسخگو : بخش پاسخ گویی پایگاه حدیث نت