تحلیل آموزه امامت در زیارت نامه اربعین

نشریه : پژوهشنامه معارف حسینی

نویسنده : پديدآورنده : محمد رنجبر حسینی
پديدآورنده : نجمه صنعتیان

سال 1396 / شماره پیاپی / صفحه 7-23

چکیده :

یکی از زیارت نامه های معتبر در زیارت امام حسین ،زیارت نامه ی اربعین آن حضرت است که در روز اربعین خواندن آن بسیار سفارش شده تا جایی که طبق روایت امام حسن عسکری (ع) یکی از علامت های مومن،زیارت امام حسین در روز اربعین شمرده شده است

کلیدواژه‌های مقاله :زیارت نامه اربعین،حجت الهی،وصی،ولی،شرافت نسبی