تلاش ارزشمند برای ارائه ی ساده و همه فهم

نشریه : سنجه

نویسنده : پديدآورنده : علی ملکی

سال 1396 / شماره پیاپی / صفحه 80-81

چکیده :

یکی از بارزترین خصوصیات این ترجمه ،کار جمعی و استفاده از نخبگان و متخصصان و نظر های مختلف وهمکاری افراد بسیار در رشته های مختلف در این کار است،ویژگی دوم ساده و روان بودن و رعایت دستورهای نگارشی و ویرایشی است