خداشناسی از جنس کودکانه

نشریه : سنجه

نویسنده : پديدآورنده : هاجر زمانی

سال 1396 / شماره پیاپی / صفحه 16-18

چکیده :

خداشناسی مبحثی است که در سال های اخیر سوژه ی فکری بعضی از محققّان، ناشران و نویسندگان شده است.
دست اندرکاران ادبیات کودک در این سال ها به این فکر افتاده اند که فضای جدیدی در بحث خداشناسی ودین ایجاد کنند و راه کارهای تازه ای برای این وادی بیابند.