درنگی در ترجمه قرآن به شیوه مقصد گرایی

نشریه : سنجه

نویسنده : پديدآورنده : رضا بابایی

سال 1396 / شماره پیاپی / صفحه 60-64

چکیده :

بیش از نیم قرن است که برگردان قرآن به زبان های مختلف در کانون فعالیت ها و پژوهش های مسلمانان قرار گرفته است،اما هنوز درباره ی این تکاپوی فرهنگی چندان نظریه پردازی نشده و هرکس به اندازه ی ذوق ادبی و سواد زبانی اش به سراغ ترجمه قرآن رفته است