نسبت قرآن با دیگر کتاب های آسمانی

پرسش :

قرآن، نسبت خود را با کتاب های آسمانی و پیروان آنها چگونه بیان کرده است؟پاسخ :

قرآن نسبت به کتاب های آسمانی پیش از خود، سکوت ننموده است؛ بلکه در باره آنها و پیروانشان، فراوان سخن گفته است. کتاب الله، وجود کتاب های آسمانیِ پیش از خود را تأیید نموده[۱]و در برخی از آیات، به مژده دادن پیامبران و کتاب های آسمانی پیشین بر ظهور پیامبر اسلام(ص) تصریح کرده است.[۲]

همچنین قرآن به ایمان آوردن گروهی از اهل کتاب به پیامبر خاتم و علّت ایمان نیاوردن گروهی دیگر از آنها اشاره نموده[۳]و از پنهان ماندن بخشی از کتاب های آسمانی توسّط گروهی از اهل کتاب، پرده برداشته است.[۴]

البتّه قرآن نسبت خود را با کتاب های آسمانی قبلی روشن می کند و خود را حاکم بر آنها می داند.[۵]در این باره پیامبر(ص) فرموده است: «خداوند، کتاب مرا حاکم بر کتاب های پیامبران و نسخ کننده آنها قرار داد. من با حلال کردن آنچه آنان حرام کردند و حرام کردن پاره ای از چیزهایی که آنان حلال کردند، آمده ام».[۶]


[۱]. سورۀ بقره، آیۀ ۴۱، ۸۹، ۹۱، ۹۷ و ۱۰۱؛ سورۀ آل عمران، آیۀ ۵۰ و ۸۱؛ سورۀ نساء، آیۀ ۴۷ و ۱۳۶؛ سورۀ انعام، آیۀ ۹۲؛ سورۀ یونس، آیۀ ۳۷؛ سورۀ یوسف، آیۀ ۱۱۱؛ سورۀ فاطر، آیۀ ۳۱؛ سورۀ احقاف، آیۀ ۳۰.

[۲]. سورۀ اعراف، آیۀ ۱۵۷؛ سورۀ صف، آیۀ ۶؛ سورۀ آل عمران، آیۀ ۸۱؛ سورۀ شعراء، آیۀ ۱۹۳- ۱۹۶؛ سورۀ فتح، آیۀ ۲۹؛ سورۀ انعام، آیۀ ۱۱۴.

[۳]. سورۀ رعد، آیۀ ۳۶؛ سورۀ مائده، آیۀ ۸۲- ۸۵؛ سورۀ احقاف، آیۀ ۱۰؛ سورۀ اِسراء، آیۀ ۱۰۷- ۱۰۹؛ سورۀ قصص، آیۀ ۵۲ و ۵۳؛ سورۀ آل عمران، آیۀ ۱۹۹؛ سورۀ بقره، آیۀ ۹۷.

[۴]. سورۀ بقره، آیۀ ۴۰- ۴۲، ۸۹، ۱۴۴، ۱۴۶، ۱۵۹ و ۱۷۴؛ سورۀ نساء، آیۀ ۳۷؛ سورۀ آل عمران، آیۀ ۷۱ و ۱۸۷؛ سورۀ انعام، آیۀ ۹۱؛ سورۀ مائده، آیۀ ۱۵.

[۵]. سورۀ مائده، آیۀ ۴۸؛ سورۀ نمل، آیۀ ۷۶.

[۶]. الاحتجاج، ج ۱، ص ۱۱۲، ح ۲۹؛ بحار الأنوار، ج ۹، ص ۲۹۲، ح ۳.پاسخگو : بخش پاسخ گویی پایگاه حدیث نت