آداب باطنی تلاوت قرآن

پرسش :

آداب باطنی تلاوت قرآن کدام اند؟پاسخ :

قرآن، کتاب آسمانی برای هدایت است. از این رو در تلاوت آن، باید علاوه بر آداب ظاهری، آدابی باطنی و معنوی نیز رعایت شود تا آثار هدایت آن افزون تر شود؛ آدابی چون:

ـ تدبّر (اندیشیدن)؛[۱]

ـ خشوع قلب و صفای باطن؛

ـ خداترسی؛[۲]

ـ خواندن با اندوه (صدای اندوهناک)؛

ـ گریستن و گریه نمایی کردن؛

ـ پناه بردن به خدا در آیات عذاب، یا درخواست از او در آیات رحمت؛

ـ جواب دادن در آیات پرسشی.


[۱]. سورۀ ص، آیۀ ۲۹؛ سورۀ محمّد، آیۀ ۲۴؛ سورۀ نساء، آیۀ ۸۲؛ سورۀ مؤمنون، آیۀ ۶۸؛ سورۀ نحل، آیۀ ۴۴؛ سورۀ یوسف، آیۀ ۱ و ۲.

[۲]. سورۀ زُمر، آیۀ ۲۳؛ سورۀ حدید، آیۀ ۱۶.پاسخگو : بخش پاسخ گویی پایگاه حدیث نت