بررسی اسناد قرائات هفت‌گانه در روایات فریقین

نشریه : مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی

نویسنده : پديدآورنده : مجید بشیری

سال نهم / شماره پیاپی 34 / صفحه 47-61

چکیده :

بررسی اسناد قرائات هفت‌‌گانه به ما نشان می‌‌دهد که این قرائات از نظر اعتبار، در یک سطح قرار ندارند. اسناد برخی قرائات تنها در یک طبقه یا بیشتر دارای کثرت راویان است و در طبقه‌‌ای دیگر دارای راوی واحدی است، به طوری که سند برخی از این قرائات، تنها به یک یا دو استاد قرائت و برخی به یک یا دو صحابی منتهی می‌‌شود. همچنین در میان برخی از این قرائات، قراء ضعیف یا مجهول نیز دیده می‌‌شود که موجب عدم اعتبار یک قرائت گردیده است. بنابراین همه این قرائات متواتر و معتبر نیستند و تنها سند قرائت عاصم از تواتر نسبت به دیگر قرائات برخوردار است و دیگر قرائات یا غیر متواتر هستند یا اسنادی غیر معتبر دارند.

کلیدواژه‌های مقاله :اختلاف قرائت قرآن، احادیث فریقین