نحوه مواجهه ائمه اهل‌بیت(ع) با اجتهاد و انحراف (مطالعه موردی اهل‌سنت و غالیان)

نشریه : مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی

نویسنده : پديدآورنده : میثم فرخی
پديدآورنده : حامد سجادی

سال دهم / شماره پیاپی 38 / صفحه 8-17

چکیده :

شیعه امامیه که یکی از جریان های جدی در دین اسلام است، به عنوان یک مذهب اسلامی و با توجه به حجم تولیدات اندیشه‌ای، از جایگاه مهمی برخوردار است. در این زمینه حضور امامان شیعه طی 250 سال، بر تولید گسترده و عمیق اندیشه این مذهب، تأثیر شگرفی گذارده است. از طرفی با توجه به جایگاه این مذهب، نحوه تعامل آن با مذاهب دیگر اسلام بر کیفیت مناسبات و همبستگی اجتماعی جهان اسلام بسیار مؤثر است. از این رو در این نوشتار ارتباط شیعیان با اهل‌‌سنت و غالیان به مثابه‌ دو فرقه مذهبی از منظر نشانه شناختی فرهنگی در حوزه روایات ائمه اطهار(ع) مورد توجه و تحلیل قرار گرفته است. بر این اساس، غالیان به دلیل آنکه «دیگری فرهنگی نزدیک» به شمار می‌‌روند، تعارضات هویتی جدی‌تری با شیعه امامیه در مقایسه با اهل‌‌سنت ـ به عنوان «دیگری دور» ـ دارند. حاصل این روند توصیه به عدم ارتباط با غالیان و ارتباط حسنه و محترمانه با اهل‌‌سنت در دو سطح اعتقادی و رفتاری است.

کلیدواژه‌های مقاله :اهل تسنن، اهل سنت، اهل بیت(ع)، اجتهاد، انحراف، غالیان