کوتاه ترین و بلندترین آیه و سوره قرآن

پرسش :

کوتاه ترین و بلندترین آیه و سوره قرآن کدام اند؟پاسخ :

كوتاه ترين سوره قرآن، سوره كوثر با سه آیه است. سوره کوثر، سوره ۱۰۸ قرآن است و در مکّه نازل شده است. نام این سوره از نخستین آیه آن گرفته شده است. «کوثر» اشاره به حضرت زهرا؟عها؟ است و نیز رودی در بهشت، خیر بسیار، قرآن، شفاعت، بسیاری فرزندان و یاران است.

بلندترين سوره، سوره بقره، سوره دوم قرآن با ۲۸۶ آيه است که در مدینه نازل شده است.

کوچک ترین آیه، به غیر از آیات حروف مقطعه، آیه ۶۴ سوره الرحمن با یک کلمه است    مُدْهَامَّتَانِ ؛ از شدّت سبزی، متمایل به سیاهی اند  . این آیه، در وصف دو باغ از باغ های بهشتی است.

بزرگ ترین آیه، آیه ۲۸۲ سوره بقره است که تقریباً یک صفحه است.پاسخگو : بخش پاسخ گویی پایگاه حدیث نت