نقد و بررسی برداشت های قِفاری از روایات و آرای علمای شیعه در باب تحریف قرآن

نشریه : مجله قرآنی یاسین

نویسنده : پديدآورنده : حسن ابراهیم بیگی

سال اول / شماره پیاپی / صفحه 70

چکیده :

یکی از کتاب هایی که در سال های اخیر در زمینه نقد اعتقادات شیعه نوشته شده و در محافل وهابیت مورد توجه ویژه قرار گرفته است، کتاب اصول مذهب الشیعة الامامیة الاثنی عشریة - عرض و نقد- نوشته دکتر ناصرالقفاری است. این کتاب که رسالة دکتری نویسنده است کوشیده تا همه باورهای شیعه را به نقد بکشد. از جمله اتهاماتی که نویسنده در این کتاب مطرح کرده است رواج قول به تحریف قرآن در میان تمام علمای شیعه است. وی با استناد به روایاتی از شیعه ادعا کرده است که شيعه معتقد به تحريف قرآن است. او برای اثبات ادعای خویش به اقوال تعدادی از علما اشاره می کند و سعی می نماید تا با تحریف اقوال علما، آن‌ها را از طرفداران تحریف قرآن جلوه دهد. مقالة پیش رو تلاشی است برای پاسخ‌گویی به شبهات و تهمت های نویسنده بر علیه شیعه. مهمترین نقدهای وارد بر آقای قفاری عبارتند از: برخورد گزینشی با روایات و استناد به روایات ضعیف، تحریف و تعمیم قول تعداد اندکی از علمای شیعه به تمام علما، و نداشتن فهمی درست نسبت به روایات و اقوال علما.

کلیدواژه‌های مقاله :قفاری، تحریف قرآن، حدیث شیعه