عزائم قرآن

پرسش :

عزائم قرآن، کدام سوره ها هستند و چه ویژگی ای دارند؟پاسخ :

عزائم، به معنای «واجب ها»، عنوان چهار سوره از قرآن است که در هر یک از آنها آیه ای وجود دارد که هنگام خواندن یا شنیدن آن، سجده، واجب است:

۱.   سجده (سوره ۳۲، ۳۰ آیه، مکّی. آیه ۱۵ آن، آیه سجده دار است)؛

۲.   فُصِّلت (سوره ۴۱، ۵۴ آیه، مکّی. آیه ۳۷ آن، آیه سجده دار است)؛

۳.   نجم (سوره ۵۳، ۶۲ آیه، مکّی. آخرین آیه آن، آیه سجده دار است)؛

۴.   عَلَق (سوره ۹۶ با ۱۹ آیه، مکّی. آخرین آیه آن آیه سجده دار است).پاسخگو : بخش پاسخ گویی پایگاه حدیث نت