اثربخشی برنامه آموزشی مبتنی بر هفت اصل تربیتی پیامبر اکرم (ص) بر مهارت‌های اجتماعی کودکان ۵ تا ۶ سال

نشریه : پژوهشنامه روانشناسی اسلامی

نویسنده : پديدآورنده : موسی چوپانی
پديدآورنده : ابراهیم نعیمی
پديدآورنده : حسین حسینی

سال دوم / شماره پیاپی 4 / صفحه 95-118

چکیده :

هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی برنامه آموزشی مبتنی بر ۷ اصل تربیتی پیامبر(ص) بر مهارت‌های ‌اجتماعی کودکان ۵ تا ۶ سال است. پژوهش حاضر از نوع نیمه‌آزمایشی با پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش شامل تمام خانواده‌های دارای فرزندان ۵ تا ۶ سال منطقه ۱۵۰۰ خانواری کشتارگاه در شهرستان شاهین‌دژ بود که پس از بررسی‌های حضوری پژوهشگران مشخص‌ شد ۲۸۴ خانوار دارای فرزندان ۵ تا ۶ سال هستند. سپس با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده، ۴۰ خانوار برای شرکت در پژوهش انتخاب ‌شدند که به ‌طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین ‌شدند. هر گروه شامل ۲۰ شرکت‌کننده بود. سپس ۷ اصل تربیتی پیامبر در قالب ۹ جلسه آموزشی به والدین گروه آزمایش، آموزش داده شد. ابزار جمع‌آوری اطلاعات در این پژوهش مقیاس درجه‌بندی مهارت‌های ‌اجتماعی (فرم والدین) بود. نتایج تحلیل کوواریانس نشان ‌داد آموزش برنامه تربیتی مبتنی بر ۷ اصل تربیتی پیامبر باعث افزایش مهارت‌های ‌اجتماعی کودکان ۵ تا ۶ سال شده‌ است (۰۰۱/۰P<). با توجه به نقش و اهمیت سال‌های اولیه زندگی و محیط خانواده بر رشد کودک در ابعاد مختلف شناختی، جسمانی، عاطفی و اجتماعی و با تأکید بر فرهنگ دینی جامعه ایرانی و تأثیرپذیری فراوان مردم از آموزه‌های دینی، از این برنامه آموزشی می‌توان برای ایجاد، بهبود و شکوفایی رشد کودک به‌ویژه در بعد مهارت‌های ‌اجتماعی استفاده کرد.

کلیدواژه‌های مقاله :آموزش، پیامبر اسلام(ص)، کودک، اجتماع، تربیت دینی