الگوی چندبُعدی مقابله دینی با تکیه بر آموزه‌های مهار خشم

نشریه : پژوهش‌نامه روانشناسی اسلامی

نویسنده : پديدآورنده : سید مهدی خطیب

سال دوم / شماره پیاپی 1 / صفحه 133-157

چکیده :

این پژوهش به منظور معرفی الگوی چندبُعدی مقابله دینی با تکیه بر آموزه‌های مهار خشم طراحی شد. روش این پژوهش توصیفی- تحلیلی بود و به شیوه اجتهاد دینی انجام گردید. یافته‌های پژوهش نشان داد که از تحلیل آموزه‌های دینی، دو الگوی تک‌بُعدی مقابله و الگوی چندبُعدی مقابله استخراج می‌شود. در الگوی چندبُعدی مقابله دینی، که مبتنی بر «تلفیق‌گرایی تکنیکیِ نظریه‌محور» است، ابعاد شناختی، رفتاری، هیجانی، زیستی، ارتباطی و معنوی با تکیه بر دیدگاه اسلام لحاظ شده است. در کنار الگوی چندبُعدی مقابله، الگوی تک‌بُعدی مقابله وجود دارد که ناظر به یکی از ابعاد چندبُعدی مقابله است و می‌تواند در غلبه بر مشکلات روان‌شناختی که شدت کمتری دارند، به کار گرفته شود. در مهار خشم و مدیریت آن، هر دو الگوی مقابله تک‌بُعدی و چندبُعدی به کار گرفته می‌شود. در صورتی که هیجان خشم، شدت و مدت بیشتری داشته باشد بر به‌کارگیری الگوی چندبُعدی مقابله نسبت به الگوی تک‌بُعدی، تأکید بیشتری شده است.

کلیدواژه‌های مقاله :تربیت دینی، الگوی دینی، مهار خشم