میوه قرآن و گل های خوش بوی قرآن

پرسش :

کدام سوره ها، «میوه قرآن» و «گل های خوش بوی قرآن» هستند؟پاسخ :

پیامبر(ص) می فرماید: «هر چیزی، میوه ای دارد و میوه قرآن، سوره هایی هستند که با «حم» (حا.میم) آغاز می شوند. اینها بوستان های زیبا و سرسبز به هم پیوسته اند. پس هر که دوست دارد که در بوستان های بهشت، گردش کند، حامیم ها را بخواند».[۱]

پیامبر خدا(ص) در روایات دیگر، این سوره ها را «دیبای قرآن»،[۲]«همچون بُرد یمانی در میان پارچه ها»[۳]و «گل های خوش بوی قرآن»[۴]معرّفی کرده اند.

هفت سوره ای که با «حم» شروع می شوند، سوره های ۴۰ تا ۴۶ قرآن هستند: غافر (مؤمن)، فصّلت، شورا، زخرف، دخان، جاثیه، اَحقاف.

این سوره ها همگی مکّی هستند.


[۱]. تفسیر القرطبی، ج ۱۵، ص ۲۸۸.

[۲]. مجمع البیان، ج ۸، ص ۷۹۷.

[۳]. تفسیر القرطبی، ج ۱۵، ص ۲۸۸.

[۴]. ثواب الأعمال، ص ۱۴۱، ح ۱.پاسخگو : بخش پاسخ گویی پایگاه حدیث نت