بررسی حدیثی دیدگاه نافیان صدور وصیت از پیامبر(ص)

نشریه : مطالعات تطبیقی قرآن و حدیث

نویسنده : پديدآورنده : خالد غفوری حسنی

سال چهارم / شماره پیاپی 6 / صفحه 37-64

چکیده :

این مقاله در صدد بررسی اشکالی است که در منابع حدیثی سنی از نفی وصیت پیامبر(ص) آمده است که ایشان رحلت نمودند و وصیتی نکردند. منشأ این اشکال عدم تناسب رفتار حضرت در این مورد است با آنچه در فقه و دین در فضیلت وصیت در کتاب و سنت و سیره و اجماع آمده است. علی‌رغم گستردگی بحث در این مسئله میان فریقین امامیه و اهل سنت، اغلب از مباحث مطرح شده صبغۀ کلامی و عقایدی دارد، در حالی که این مقاله این اشکال را از زاویه صرفاً حدیثی دنبال می‌نماید و به دنبال پاسخ به این سؤال است: آیا پیامبر(ص) وصیت نمود؟ برخی تلاش‌هایی که جهت حل این اشکال صورت گرفته موفق نبوده که نقاط ضعفشان را بیان نمودیم. همچنین به بررسی و تحلیل احادیث منقول از طریق اهل سنت نیز توجه داشتیم و با اثبات عدم اعتبار و عدم صحت استناد به آن‌ها موضع امامیه را روشن نمودیم.

کلیدواژه‌های مقاله :وصیت پیامبر اسلام(ص)، ولایت امام علی(ع)، اهل سنت