در آمدي بر كتابشناسي توصيفي كتب حديث شيعه - صفحه 347

درآمدى بر كتابشناسى توصيفى كتب حديث شيعه ۱

تشيّع ، با اعتقاد به عصمت امامان عليهم السلام و باور به استمرار نبوت در امامت ، از منابع بسيار غنى در دين شناسى برخوردار است . شيعيان ، علاوه بر آنچه اهل سنّت از اقوال و سيره پيامبر صلى الله عليه و آله ـ كه در طول 23 سال صادر شده ـ پذيرفته اند ، اقوال و سيره امامان عليهم السلام را ـ كه در طول سيصد و اندى سال پس از پيامبر ظهور يافته ـ نيز باور دارند .
اين گنجينه ها ، ميراث حديث شيعه است كه اهل سنّت ، خود را از آن ، محروم ساخته و بدين ترتيب ، بزرگترين خسارات علمى را برخود وارد آورده اند .
تا اواسط قرن چهارم كه غيبت كبرا آغاز مى گردد ، مُدوَّنات حديثى شيعه بسيار بود . شيخ حرّعاملى در وسائل الشيعة ، رقم آنها را 6600 گفته است . ۲ مجلسى اوّل ، در روضه المتقين ، رقم را به هشت هزار رسانده است . ۳ برخى از نويسندگان معاصر ، عناوين 1695 عدد از اين مدوّنات را ارائه كرده اند . ۴ علاّمه شيخ آقا بزرگ تهرانى در

1.اين مقاله ، پيش از اين ، در فصل نامه علوم حديث (ش ۸) منتشر شده است .

2.وسائل الشيعة ، ج۳۰ ، ص۱۶۵(طبع آل البيت) .

3.روضه المتقين ، ج۱۴ .

4.سير حديث در اسلام ، سيداحمد ميرخانى ، ص۳۱۰ ـ ۳۱۱ .

صفحه از 351