اباصلت، ره یافته ی خراسان

نشریه : حدیث حوزه

نویسنده : پديدآورنده : مهدی غلامعلی

سال 1390 / شماره پیاپی / صفحه 70-83

چکیده :

ابا صلت در متون اهل سنت نام ابا صلت عبد السلام بن صالح هروی در متون رجالی و روایی اهل سنت نیز به چشممی‌خورد؛بنابر گزارش خطیب بغدادی،ابا صلت برای اخذ حدیث،به شهرها و سرزمین‌هایبصره،کوفه،حجاز و یمن سفر کرده بود و در این مسافرت‌های علی از کلاس‌های درساساتیدی چون حماد بن زید و مالک بن أنس،عبد الوارث بن سعید،جعفر بن سلیمان،شریک بنعبد الله،عبد الله بن إدریس،عباد بن العوام و أبا معاویة الضریر،معتمر بن سلیمان تیمی،سفیان بنعیینة و عبد الرزاق بن همان بهره برده بود. »را گزارش کرده بود؛چه این‌که وقتی یحیی بن معین اورا موثق می‌شمارد،راوی می‌گوید: «إنه حدث عن أبی معاویة بحدیث أنا مدینة العلم و علی بابها»و یحیی که از ایناتهام برآشفته می‌شود،می‌گوید:«ما تریدون من هذا المسکین ألیس قد حدث بهمحمد بن جعفر الفیدی عن أبی معاویة هذا أو نحوه؟» در نقل‌هایی که"خطیب بغدادی"آورده است،به نظر می‌رسد در دوره‌هایی یحیی بن معینوی را به خاطر روایت نبوی فوق-که به روایت اعمش1معروف بوده-تخطئه می‌کرده استتا آن‌جا که درمی‌یابد که دیگران نیز این روایت را از ابو معاویه نقل کرده‌اند؛بنابراین،بهصداقت نقل ابا صلت اطمینان می‌یابد و پس از آن از او حمایت می‌کرده است. تغییر این اندیشه را می‌توان در گونه‌های مختلف روایات گزارششده از وی جست؛به عنوان نمونه،یکی از روایاتی که وی در بخش نخست زندگی خود نقلکرده است،چنین است: "خطیب بغدادی"به سند متصل خویش از وی چنین گزارش می‌کند: حدثنا أبو الصلت الهروی-عبد السلام بن صالح-حدثنا عبد الله بن نمیر،حدثناسفیان،حدثنا شریک عن أبی إحساق عن زید بن تبیع عن حذیفة قال:ذکرت الإمارة

کلیدواژه‌های مقاله :ابا صلت امام رضا علیه‌السلام، عبد السلام بن‌صالح، امام، روایت، أبا صلت عبد السلام، طوسی، حدیث، تاریخ بغداد، أبا صلت هروی،