نقد و تحلیل روایات «الأنزع البطین» در جوامع روایی فریقین

نشریه : پژوهش نامه قرآن و حدیث

نویسنده : پديدآورنده : سید محمدرضا فقیه ایمانی
پديدآورنده : محمود کریمی

سال / شماره پیاپی 19 / صفحه 101-124

چکیده :

در بیشتر آثاری که توسط بزرگان اهل سنت حول شخصیت أمیرالمؤمنین علی (ع) به رشته تحریر درآمده، قسمتی به ویژگی­ های ظاهری آن حضرت اختصاص یافته است. در این میان، آن حضرت فردی تاس با شکمی بزرگ توصیف شده­است. البته الفاظ بیان شده در این زمینه، با هم متفاوتند و در برخی موارد حتی یکدیگر را نفی کرده و با هم تعارض دارند. نگارندگان در این نوشتار، ضمن واکاوی و نقد ویژگی­ های بیان شده، بر این اعتقاد هستند که اوصافی مانند: «أصلع»، «أجلح» و «عظیم البطن» با هدف مذمت آن حضرت و جوسازی در مقابل دو صفت «أنزع» و «بطین» که توسط رسول خدا (ص) به علی (ع) نسبت داده شده بود، رواج یافت. شایان ذکر است که دو صفت «أنزع» و «بطین» در تمام روایات مسندی که از رسول خدا (ص) نقل گردیده با تفسیر خاص آن حضرت از این دو صفت نقل شده است.

کلیدواژه‌های مقاله :نقد حدیث، جوامع حدیثی اهل سنت، احادیث فریقین، امام علی(ع)