علل گرایش کمینه متقدمان امامیه به طرق تحمل حدیث

نشریه : پژوهش نامه قرآن و حدیث

نویسنده : پديدآورنده : مهدی ایزدی

سال / شماره پیاپی 20 / صفحه 7-24

چکیده :

یکی از مباحث مهم علم مصطلح الحدیث، مبحث طرق تحمل حدیث است. برخی ادعا می کنند که اهتمام اهل سنت به این موضوع بیش از محدثان امامیه بوده است، زیرا در اسانید روایات موجود در جوامع حدیثی امامیه برخلاف ایشان، اثر چشمگیری از الفاظ دال بر طرق تحمل دیده نمی شود و این امر را از نشانه های ضعف سند تلقی می نمایند. در این پژوهش سعی شده پس از سنجش میزان اعتبار چنین ادعایی، علل این اهتمام کمینه کاوش شود و از اعتبار اسانید فاقد طرق تحمل در میان متقدمان امامیه دفاع گردد.

کلیدواژه‌های مقاله :احادیث امامیه، اسناد و طرق، تحمل حدیث