نسخ در روایات تفسیری ابو حمزه ثمالی، بررسی و نقد

نشریه : پژوهش نامه قرآن و حدیث

نویسنده : پديدآورنده : محمد کاظم رحمان ستایش
پديدآورنده : حسین ارست

سال / شماره پیاپی 20 / صفحه 69-86

چکیده :

در یک ­روایت تفسیری ابوحمزه ثمالی، نسخ آیه صلح، ­با آیه سی و پنج سوره محمد(ص) آمده که نسخ ­در اینجا، به معنی تخصیص(تخصیص حکم عامِ صلح با رد صلحِ نامعقول) است. در روایت دیگر، نسخ آیه سیزدهم سوره زمر، با آیه دوم از سوره فتح بیان شده است که هر آیه بر موضوع خاصی دلالت می کند- آیه اول، تأکید بر عبادت خالصانه پیامبر(ص)دارد و آیه دوم سوره فتح، ذنب متوهم در دید مشرکان و غفرانِ متوجه همین ذنب خیالی را اراده کرده_ که از دایره نسخ (­خواه نسخ به معنی هر گونه تغییر در نزد سلف، یا در اصطلاح متأخرین)­ خارج و روایت غیر قابل پذیرش است.

کلیدواژه‌های مقاله :نسخ قرآن، روایات تفسیری، ابو حمزه ثمالی