نصب الهى امام معصوم در انديشه محدثان متقدم اماميه بخصوص شيخ صدوق

نشریه : ماهنامه معرفت

نویسنده : پديدآورنده : سید احمد حسینی

سال بیست و پنجم / شماره پیاپی 225 / صفحه 77-86

چکیده :

اين تحقيق در پى تبيين ديدگاه محدثان متقدم شيعى درباره الهى بودن مقام امامت و انتصاب الهى ائمه از اهل‏ بيت عليهم‏ السلام مى‏ باشد. هرچند گزينش الهى امام از عقايد مبنايى در مكتب تشيع است، برخى در انتقاد به ديدگاه تشيع در اين موضوع، آن را حاصل نگاه عقلى‏ اى دانسته‏ اند كه متكلمان مكتب بغداد به مسائل اعتقادى داشته‏ اند و معتقدند محدثان متقدم تا اوايل قرن پنجم، امامت را امرى زمينى تلقى مى‏ كردند و باور به نصب الهى امام را باورى غاليانه مى‏ شمردند.
اين تحقيق با روش توصيفى ـ تحليلى، بر آن است كه انديشه اغلب محدثان متقدم همانند متكلمان و بزرگان مدرسه بغداد چنين بوده كه امامت را منصبى الهى و ائمه اطهار عليهم‏ السلام را افرادى منصوب از سوى خدا در مقام امامت(سياسى و دينى) مى‏ دانستند.

کلیدواژه‌های مقاله :امامت، رهبر الهی، محدثان، شیخ صدوق