نقش قصه در آموزش مفاهيم دينى

نشریه : ماهنامه معرفت

نویسنده : پديدآورنده : طاهره الهی
پديدآورنده : الیاس بیگدلی

سال بیست و چهارم / شماره پیاپی 209 / صفحه 89-106

چکیده :

بشر امروزى كه گرفتار تجدد و نوگرايى شده است، رويكرد نوينى به معنويت، اخلاق، دين و ارزش هاى دينى پيدا كرده و دريافته است كه هدايت انسان به سوى تعالى تنها در پرتو آموزه ها و مفاهيم دينى امكان پذير خواهد بود. در نگاهى كلان، دين معيار هدايت، عامل معنادهى و هويت بخشى به انسان و نسخه رستگارى بشر است كه بايد براى آموزش مفاهيم پويا و ماندگار آن و تربيت دينى و التزام درونى افراد، روش ها و سازوكارهاى مناسب فراهم آيد. يكى از بهترين و زيباترين و اثربخش ترين سازوكارها براى آموزش مفاهيم دينى زبان قصه است. اين مقاله به روش توصيفى ـ تحليلى و با هدف بررسى نقش و اهميت قصه در آموزش مفاهيم دينى، ميزان هماهنگى اصول آموزشى حاكم بر قصه و مفاهيم دينى و شناسايى مفاهيم كه از طريق زبان قصه قابل آموزش است انجام شد. همچنين اصول حاكم بر قصه و مطابقت آنها با اصول حاكم بر آموزش مفاهيم دينى مورد بررسى قرار گرفت. در نهايت، آموزه ها و مفاهيمى كه با زبان قصه مى توان به بهترين وجه آموزش داد با ذكر نمونه هاى قرآنى و به مدد آيات و روايات، واكاوى و مشخص گرديد. با اطمينان مى توان گفت كه قصه گوياترين زبان آموزشى مفاهيم و آموزه هاى دينى و قرآنى است كه بايد در امر تعليم و تربيت دينى بيش از پيش مورد توجه اوليا، مربيان، معلمان، استادان و صاحب نظران قرار گيرد.

کلیدواژه‌های مقاله :قصه، تربیت، آموزش، ارزش ها