مغالطات مخالفان در مواجهه با معصومان(ع)

نشریه : ماهنامه معرفت

نویسنده : پديدآورنده : سید مصطفی میر باباپور

سال بیست و دوم / شماره پیاپی 195 / صفحه 43-58

چکیده :

برخى كسانى كه در برابر معصومان عليهم السلام به اظهارنظر و احتجاج با آنها مى پرداختند، معمولاً آگاهانه يا ناآگاهانه دچار مغالطه مى شدند. آيا مى توان نمونه هاى مشخصى از مغالطات را در اين مناظرات يافت و از برخورد و مواجهه معصوم عليه السلام، روش درست برخورد با مغالطه را آموخت؟ اين مقاله با جست وجو در منابع روايى، بخصوص كتاب شريف «الاحتجاج»، با روش تحليلى ـ توصيفى به برخى از اين مغالطات پرداخته است؛ مغالطاتى مانند: رها نكردن پيش فرض، بستن راه استدلال، تغيير تعريف، تمثيل، قياس مضمر مردود، تهديد، كنه و وجه، طلب برهان از مخالف، تفسير نادرست، پارازيت، نقل قول ناقص، مسموم كردن چاه، تجسّم، دروغ و... . يافتن اين مغالطات و نحوه برخورد معصومان عليهم السلام با آنها، در اين مقاله مورد بررسى قرار گرفته است.

کلیدواژه‌های مقاله :منطق، تفكر نقدى، مغالطه، آداب مناظره