شناسایی عوامل مؤثر بر تحقق امنیت ملی در نهج‌البلاغه

نشریه : پژوهشنامه نهج البلاغه

نویسنده : پديدآورنده : امین پاشایی هولاسو
پديدآورنده : محمد رضا شعبانی
پديدآورنده : جواد استکی

سال 1396 / شماره پیاپی / صفحه 33-53

چکیده :

مقاله حاضر با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر تحقق امنیت ملی در نهج‌البلاغه به رشته تحریر در آمده است و تلاش می‌کند عوامل مؤثر از طریق تعامل مردم و حکومت بر تحقق امنیت ملی را از دیدگاه امام علی(ع) شناسایی و اولویت‌بندی نماید. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی از نظر روش توصیفی- تحلیلی، پیمایشی و از نوع همبستگی است. برای دستیابی به این هدف از دو پرسشنامۀ‌ محقق ساخته متشکل از 35 سؤال استفاده شد که پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ برابر 95/0 محاسبه گردید. جامعۀ آماری این پژوهش، صاحب‌نظران دانشگاهی و خبرگان آشنا به علوم معارف اسلامی، مدیریت منابع انسانی، مباحث امنیتی و کارشناسان حوزوی می‌باشند که به­صورت نمونه‌گیری هدفمند تعداد 132 انتخاب شدند. برای تجزیه ‌و ‌تحلیل داده‌ها از آن­جایی­که تمامی متغیرها نرمال بودند از آزمون‌های اسپیرمن، KMO و بارتلت با استفاده از نرم‌افزار SPSS و برای اثبات مدل تحقیق از تحلیل عاملی با استفاده از نرم‌افزار LISREL بهره گرفته شد. همچنین برای اولویت‌بندی عوامل از روش شباهت به گزینۀ ایده‌آل فازی (FTOPSIS) استفاده گردید. با توجه به یافته‌های پژوهش می‌توان بیان نمود که: برای تحقق امنیت ملی باید مردم و حکومت توأماً با هم در ارتباط و تعامل باشند که از 35 عامل شناسایی‌شده در این پژوهش، پنج اولویت نخست عبارتند از: وفاداری مردم به نظام؛ عمل به کتاب خدا و سیره رسول‌الله (صلی‌الله علیه و آله و سلم)؛ اسلامی بودن حکومت؛ حرکت بر محور ولایت و تأمین امنیت برای مردم.

کلیدواژه‌های مقاله :نهج‌البلاغه؛ امنیت ملی؛ تعامل مردم و حکومت