کار آفرینی اجتماعی: عوامل و پیامدها با رویکرد نهج‌البلاغه

نشریه : پژوهشنامه نهج البلاغه

نویسنده : پديدآورنده : مهران احمدی فارسانی
پديدآورنده : علی صفری

سال 1396 / شماره پیاپی / صفحه 99-118

چکیده :

در این پژوهش تلاش شده که به تحلیل ویژگی­ های شخصیتی و اعتقادات مذهبی کارآفرینان اجتماعی شهر اصفهان، به‌عنوان عوامل ایجادکنندۀ کارآفرینی اجتماعی پرداخته شود و میزان مطابقت این ویژگی­ ها و باورها با ویژگی­ ها و باورهایی که در نهج‌البلاغه به آن اشاره شده، مشخص شود. همچنین تأثیر ویژگی­ های شخصیتی و اعتقادات مذهبی بر نتایج فردی و اجتماعی کارآفرینان اجتماعی شهر اصفهان (به‌عنوان پیامدها) در قالب یک فرضیۀ اصلی و پنج فرضیۀ فرعی مورد بررسی قرار گرفت. جامعۀ آماری این پژوهش150 نفر از کارآفرینان اجتماعی شهر اصفهان می­ باشد. ابزار گردآوری داده­ ها پرسشنامۀ محقق ساخته بوده که روایی آن به‌صورت محتوایی و سازه و پایایی آن نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ تأیید شده است. حجم نمونه نیز براساس جدول مورگان به تعداد 103 نفر تعیین و روش نمونه‌گیری به‌صورت تصادفی بوده و داده­ ها از طریق روش حداقل مربعات جزئی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج این پژوهش نشان داد که کارآفرینان اجتماعی شهر اصفهان دارای ویژگی­ های شخصیتی و باورهای مذهبی اشاره شده در نهج‌البلاغه هستند. همچنین نتایجی که کارآفرینان اجتماعی شهر اصفهان از عمل کارآفرینانۀ خود به‌دست می­ آورند همان نتایجی است که نهج‌البلاغه به آن اشاره دارد. نتایج حاصل از بررسی فرضیه ­ها نیز نشان داد که ویژگی­ های شخصیتی و باورهای مذهبی بر نتایج فردی و اجتماعی کارآفرینی اجتماعی تأثیر مثبت و معناداری دارند.

کلیدواژه‌های مقاله :کارآفرینی اجتماعی؛ باورهای مذهبی؛ نتایج؛ نهج‌البلاغه