پنج شنبه 1396/4/22
مدت: 13 دقیقه

چشمه ایمانبررسی آیات اعتقادی قرآن کریم ()

بینایی آخرت در گرو بصیرت در دنیا

شرح آیه ۷۲ سوره اسراء

ضرورت معرفت و هشدار درباره خطر عدم معرفت و بکار نگرفتن اندیشه

دومین پیام آیه این است که بینش و بینایی انسان در آخرت در گرو بصیرت و بینش باطنی انسان در دنیا است.

این برنامه با هدف آشنایی با شیوه قرآن در بیان معارف اعتقادی، افزایش دانش قرآنی، شناخت صحیح قرآنی در مباحث اعتقادی ارائه شده است.

موضوعات کلی برنامه «چشمه ایمان» به شرح ذیل می باشد:

شناخت در قرآن، ایمان در قرآن، خداشناسی در قرآن ، صفات در قرآن، عدل الهی در قرآن، نبوت عامه در قرآن، نبوت خاصه در قرآن، امامت عامه در قرآن، امامت خاصه در قرآن ، معاد و زندگی پس از مرگ در قرآن.

  • بینایی آخرت در گرو بصیرت در دنیا (دانلود)