روابط آزاد زن و مرد از ديدگاه آموزه‌هاي ديني و روانشناسي

نشریه : ماهنامه معرفت

نویسنده : پديدآورنده : محمد زارعی توپ خانه

سال بیستم / شماره پیاپی 163 / صفحه 81-96

چکیده :

پژوهش حاضر با هدف بررسى ارتباط آزاد زن و مرد از ديدگاه آموزه ‏هاى دينى و روان‏شناسى تدوين گرديده است. اين تحقيق با استفاده از روش ‏هاى توصيفى ـ تحليلى، ابتدا به زمينه‏ هاى گرايش ارتباط دو جنس مخالف بر اساس رويكرد فيزيولوژيكى، روانى و آموزه‏ هاى دينى مى ‏پردازد و پس از بيان ديدگاه موافقان روابط آزاد، و نقد آن از منظر روان‏شناسى و دين، نظريه اسلام را با استفاده از آموزه‏ هاى دينى ارائه مى ‏كند. سپس براساس نتايج تحقيقات انجام ‏شده و تحليل‏ هاى روان‏شناختى، و به مدد آموزه ‏هاى دينى، عوارض شيوع ارتباط آزاد را در سه بخش فردى، خانوادگى و اجتماعى برمى ‏شمارد و حفظ حريم و حدود را موجب ارتقاى سلامت فردى و اجتماعى و نويد دهنده تشكيل يك ازدواج موفق و پايدار مى ‏داند. در پايان، با توصيه حفظ حريم و مرزها و ارضاى نياز جنسى و عاطفى در چهارچوب خانواده، ترويج ازدواج آسان (دائم) و ازدواج موقت را به عنوان راه‏كارى در اين زمينه، ارائه مى ‏نمايد.

کلیدواژه‌های مقاله :روابط آزاد زن و مرد، دوستى، غريزه جنسى، نياز، آسيب، آموزه‏ هاى دينى، روان‏شناسى