عنوان مجله : فصلنامه اخلاق پژوهی
دوره انتشار : فصلنامه
صاحب امتياز : پژوهشگاه قرآن و حدیث
سردبير : هادی صادقی
هیئت تحریریه : محسن جوادی، محمد تقی سبحانی نیا، سید حسن اسلامی اردکانی، محمد لگنهاوزن، علیرضا آل بویه، حمید حوالی شهریاری، هادی صادقی، محمود فتحعلی، احد فرامرز قراملکی
کد ISSN : 2476-3640
آدرس : قم- بلوار پانزده خرداد- بعد از شهرک جهاد- پژوهشگاه قرآن و حدیث- پژوهشکده اخلاق و روان شناسی
صندوق پستی : 37148-54913
تلفن : 025-37176537
دورنگار : 025-37176560
پست الکترونیک : ethics@riqh.ac.ir
آدرس اینترنتی : http://ethics.riqh.ac.ir/
امتیاز : تخصصی

فصلنامه اخلاق پژوهی

فصلنامۀ اخلاق‌پژوهی که به همت جمعی از اخلاق‌پژوهان و با حمایت «پژوهشکدۀ اخلاق و روان‌شناسی اسلامی» منتشر می‌شود،  پنجره‌ای  گشوده به افق بحث‌های چالش‌بر‌انگیز حوزۀ اخلاق است و بر آن است تا با نشر آثار علمی و ارزنده  بستری مناسب برای نظریه‌پردازی، ژرف‌کاوی و طرح و تبیین مباحث نوین و مسایل نوپدید عرصۀ اخلاق‌پژوهی فراهم آورد و آوردگاه آرا و انظار اندیشمندان و فرهیختگان نواندیش و نظریه‌پرداز باشد.