ارتباط پيامبر (ص) با مسيحيان تعامل يا تقابل؟

نشریه : ماهنامه معرفت

نویسنده : پديدآورنده : محمد حسین طاهری

سال نوزدهم / شماره پیاپی 149 / صفحه

چکیده :

در سال‏ هاى اخير بزرگ‏ترين اهانت‏ ها از جانب غربيان به ساحت مقدّس پيامبر اكرم صلى‏ الله‏ عليه ‏و ‏آله، شكل گرفت. مانند اهانت پاپ بنديكت شانزدهم به پيامبر اكرم صلى ‏الله‏ عليه ‏و ‏آله، اهانت روزنامه‏ هاى دانمارك و نروژ به ايشان، ساخت فيلم عليه ايشان و اسلام و... اين مقاله با بررسى اسنادى بررسى مى ‏كند كه با بيان موارد گوناگون تعامل و گفت‏گو از جانب نبى اكرم صلى ‏الله‏ عليه ‏و ‏آله با مسيحيان، بر اين شبهه كه اغلب از سوى غربيان و مسيحيان مطرح مى ‏شود كه حضرت محمد صلى ‏الله ‏عليه ‏و‏آله، پيامبرِ خشونت است، خط بطلانى كشد آن حضرت را صلح‏ طلب، مدافع گفت‏گو و حامى اقليت‏ هاى دينى معرفى نمايد. از اين‏ رو، موارد متعددى از گفت‏گوها، تعاملات و نامه‏ هاى ايشان براى تأييد اين ادعا مطرح شده است و برخى از اصول اين تعامل بيان مى ‏شود تا هم اخلاق سياسى حاكم بر رفتارهاى ايشان، كه برگرفته از اصول اعتقادى اسلام است، مشخص شود و هم پاسخى بر نگاه دور از واقعِ غربيان و مسيحيان غربى به اين شبهه باشد.

کلیدواژه‌های مقاله :پيامبر اكرم(ص)، تعامل، مسيحيت، خشونت، رحمت، گفت‏گو، ديدار، مكاتبه