كارويژه‌هاى حكومت دينى در قبال فرهنگ و باورهاى اجتماعى در آموزه‌هاى علوى

نشریه : ماهنامه معرفت

نویسنده : پديدآورنده : محمد رضا کریمی والا

سال هجدهم / شماره پیاپی 145 / صفحه

چکیده :

آموزه‌هاى علوى ـ به عنوان شاخصى تمام‌نما از معارف الهى ـ كارويژه‌هايى را براى حكومت دينى در عرصه فرهنگ و باورهاى اجتماعى مقرر مى‌نمايد تا تلاش كارگزارانِ حكومت دينى در التزام به آنها تضمين‌گر حيات اجتماعى مطلوب و نويدبخش جامعه‌اى تعالى‌جو و سعادت‌طلب باشد. آموزه‌هاى علوى را در اين زمينه مى‌توان در ضمن سرشاخه‌هاى زير ملاحظه نمود:
احياى فرهنگ متعالى و انسان‌ساز قرآن و ترويج معارف اصيل وحيانى، تلاش مستمر در اصلاح تفكر و ايده‌هاى كارگزاران نظام سياسى و بهره‌گيرى از كاردانانِ آشنا به سلوك الهى، اصلاح ساختار اجتماعى از طريق حفظ همبستگى و وفاق ملى، مبارزه با گروه مترفين، زدودن روحيه استكبار و دنياطلبى، برچيدن بدعت‌هاى ناصالح و احياى سنت‌هاى اصيل اسلامى.
نوشتار حاضر درصدد وانمايى كارويژه‌هاى فوق با استناد به سيره و بيانات اميرمؤمنان(ع) است تا در پرتو آن نمايى روشن از وظايف حكومت دينى در قبال فرهنگ و باورهاى اجتماعى ارائه دهد.

کلیدواژه‌های مقاله :معارف الهى، نظام سياسى، فرهنگ اسلامى و جاهلى، حكومت دينى، وفاق ملى، مُترفين، سنت، بدعت