فضايل و امتيازات شاعر اهل بيت(عليهم السلام)

نشریه : ماهنامه معرفت

نویسنده : پديدآورنده : محمدرضا جواهری

سال هفدهم / شماره پیاپی 129 / صفحه

چکیده :

سرودن شعر هنر كلامى است كه داراى آثار مثبت و سازنده فراوانى است. ائمّه اطهار (ع) پيش گامان شعر حكيمانه بوده اند: در مواردى براى بيان حقايق،گاهى در قالب مواعظ، و گاهى نيز در ستايش مكارم اخلاقى و نكوهش رذايل، شعر مى سرودند. هنر شعر سرودن به برخى از شيعيان نيز عطا شده است. شعر دينى و مذهبى، با بهره گيرى از وحى الهى، گفتار و رفتار پيامبر اسلام(ص) و اهل بيت (ع) شعرى پايدار و جاويدان خواهد بود؛ چون از شريعت جاويدان و ابدى اسلام الهام گرفته است. شاعر اهل بيت(ع) با يادآورى فضايل و تعظيم شعائر الهى، عموم مردم را به الگوگيرى از بزرگان دين فرا مى خواند و با هنر ماندگار شعر، محبت اين چهره هاى ماندگار الهى را در دل انسان ها جاى مى دهد. به همين دليل، امامان معصوم (ع) از شاعران اهل بيت(ع) ستايش مى كردند.

کلیدواژه‌های مقاله :شعر، حكمت، اهل بيت(ع)، تعهّد، گريه، صله