برنامه روزانه شيعيان واقعى (2)

نشریه : ماهنامه معرفت

نویسنده : پديدآورنده : محمد تقی مصباح یزدی

سال بیست و ششم / شماره پیاپی 237 / صفحه 5-12

چکیده :

اين مقال شرحى است بر اوصاف و ويژگى هاى رفتارى روزانه شيعيان از منظر اميرمؤمنان على عليه السلام. شيعيان بر اثر ترس از خداى سبحان، بدن هايشان نحيف و تكيده است. از يك سو، ناراحتى، ترس، غم و غصه در حد معقول و عادى، موجب انگيزه براى حركت به سوى كمال مطلوب و رفع نگرانى ها خواهد شد. و از سوى ديگر، بى خيالى و بى توجهى موجب بى مسئوليتى و عدم برنامه براى نيل به اهداف مطلوب خواهد بود؛ زيراانسان بى فكر و بى خيال كه فاقد ناراحتى است، هيچ گاه از تغذيه و رسيدگى به جسم خود غافل نمى ماند و در نتيجه، چاق و فربه شده، به تن پرورى و پرخورى روى مى آورد.
البته، نگرانى و ترس ناشى از علاقه به زندگى ناپسند نيست، بلكه موجب پيشگيرى از خطر است. ازاين رو، ترس از عذاب خداوند آرامش و راحتى را از او مى ستاند و چنين فرد ترسان از عذاب الهى، گرچه چهره اى گشاده دارد و با مردم خوش رو است و حتى گره از كار ديگران مى گشايد، ولى نگران آينده خويش است.
از آنجا كه پرهيزگاران و شيعيان واقعى در پى انجام اعمال نيكو و شايسته اند و انجام عبادت و اعمال صالح اندك، آنان را قانع نمى كند، به دنيا و زرق و برق آن كمتر توجه دارند و از قلت زاد و توشه و دورى ازسفر و ترس راه نگرانند. اين خود يكى از آموزه هاى قرآنى است كه انسان نعمت ها و زيبايى هاى اخلاقى ورفتارى را كه نشان كمال است، به خداوند نسبت دهد و بدى ها، كوتاهى ها و گناهان را ناشى از ضعف و نقص خود مى داند. بنابراين، انسان بايد همواره نگران فرجام خويش باشد و اگر بخواهد در جنبه هاى معنوى رشد كند، پيوسته بايد محاسبه گر باشد.

کلیدواژه‌های مقاله :اندوه، ترس، حرمان از انس با معبود، خود برتر بينى