اعتبار دعاهای مفاتیح

پرسش :

آیا همه دعاهای مفاتیح الجنان صحیح است؟پاسخ :

نویسنده ی مفاتیح الجنان ـ که شخصی حدیث شناس بوده ـ بنا داشته است دعاها را از منابع معتبر گزینش کند. در عین حال بعید نیست دعای غیرمعتبری هم در آن وارد شده باشد. برای شناخت اعتبار هر دعا باید جداگانه مورد بررسی قرار گیرد.

ناگفته نماند به مقتضای برخی روایات، اگر شخصی عملی مستحبی را انجام دهد به گمان این که از اهل بیت(ع) رسیده است، خداوند ثواب آن عمل را به وی خواهد داد؛ اگرچه در واقع آن حدیث از معصوم(ع) صادر نشده باشد.پاسخگو : بخش پاسخ گویی پایگاه حدیث نت
منبع :