دين و دولت در منظر نظريات مطرح

نشریه : ماهنامه معرفت

نویسنده : پديدآورنده : سید محمد علی احسانی

سال شانزدهم / شماره پیاپی 115 / صفحه

چکیده :

سكولاريسم ديدگاهي است كه مخالف حضور دين در عرصه هاي سياسي ـ اجتماعي است. برداشت هاي متفاوتي از اين ديدگاه وجود دارد كه در يك تقسيم بندي كلي مي توان آن را به «سكولاريسم افراطي» و «سكولاريسم معتدل» تقسيم كرد. سكولاريسم افراطي، اصالت و حقانيت دين را نفي كرده، آن را يك امر غيرالهي و حتي خرافي ميداند؛ در حالي كه بخش معتدل آن با پذيرش گوهر دين، قلمرو آن را صرفاً در چارچوب امور فردي تعريف مي كند.
دين به عنوان آيين زندگي تنها طريق مطمئن براي نيل به كمال و سعادت بشر است. دين اسلام براي تأمين نيازهاي اساسي بشر احكام و معارفي ارائه داده است كه نيازمند سلطه در مسائل سياسي ـ اجتماعي است. علاوه بر كتاب و سنّت، تاريخ سياسي اسلام نيز پيوند وثيق بين دين و دولت را نشان مي دهد.

کلیدواژه‌های مقاله :دين، دولت، سكولاريسم، ولايت فقيه