رجعت امام حسین(ع) از منظر روایات

نشریه : پژوهشنامه معارف حسینی

نویسنده : پديدآورنده : محمد رنجبر حسینی
پديدآورنده : فاطمه غمخوارفرد

سال دوم / شماره پیاپی 8 / صفحه 7-18

چکیده :

اعتقاد به رجعت، از جمله آموزه های اعتقادی شیعه است. به اعتقاد امامیه در ایام ظهور، قیام و حکومت حضرت مهدی حوادث شگفت انگیز رخ می دهد. از جمله این که جمعی از مؤمنان و کافران محض به این دنیا باز می گردند.

کلیدواژه‌های مقاله :رجعت امام حسین(ع) ، امام زمان(عج) ، زمان رجعت، فلسفه رجعت