تحلیل شخصیت ایمانی حضرت عباس(ع) بر اساس زیارتنامه ایشان

نشریه : پژوهشنامه معارف حسینی

نویسنده : پديدآورنده : محمد رنجبر حسینی
پديدآورنده : طاهره عطار

سال دوم / شماره پیاپی 6 / صفحه 41-62

چکیده :

حضرت ابوالفضل العباس بن علی بن ابی طالب علیه السلام، به سبب ویژگی های ایمانی، یکی از برجسته ترین مردان روزگار است. اصلی ترین راز کمالات او در بندگی خدا، اطاعت و پیروی محض از امام زمانش نهفته است. ابعاد شخصیت ایمانی حضر عباس علیه السلام در زیارتنامه ایشان که به سند معتبر از امام صادق علیه السلام رسیده است، متبلور گردیده است. این نوشتار با روش توصیفی - تحلیلی با تکیه بر فرازهایی از زیارتنامه قمر بنی هاشم جهت تحلیل شخصیت ایمانی حضرت عباس علیه السلام سامان یافته که حاصل آن چنین شد: نور معرفت الهی به قلب آن حضرت تابیده و ایمان در آن ثبت گشته و ایشان به درجه مومن حقیقی رسیده اند. ثمرات و برکات این ایمان واقعی در گفتار و رفتار آن حضرت نمایان گشته و شایستگی اوصافی همچون: تسلیم اوامر الهی، مصدّق حق، بصیر، مطیع، عبد صالح، صاحب ایمان محض و همنشینی در آخرت با انبیا و اولیا الهی را کسب نموده است.

کلیدواژه‌های مقاله :بصیر ،شخصیت ایمانی ،زیارتنامه حضرت عباس علیه السلام ،مومن راستین ،عبد صالح ،ایمان محض