احادیث مدفن آدم (ع)؛ تعارض و راهکارها

نشریه : مطالعات فهم حدیث

نویسنده : پديدآورنده : علی راد

سال دوم / شماره پیاپی 3 / صفحه 9-25

چکیده :

در موضوع مدفن آدم (ع) چهار نگره در متون اسلامی بازتابیده است؛ مکه، نجف، هند، بیت المقدس. دو مکان نخست در روایات امامیه، مکه و هند و بیت المقدس در منابع روایی- تاریخی اهل سنّت گزارش شده است. پذیرش یکی از این چهار نگره مستلزم نفی اعتبار از سایر نگره ­ها است لذا متون مذکور دچار تعارض درونی و تعارض بیرونی با یکدیگر در تعیین مدفن آدم (ع) هستند زیرا حداقل در سه حالت رابطه تباین میان آنها بر قرار است. اینکه چرا چنین تعارضی در متون اسلامی پدیده آمد و راه کار رفع آن کدام است؟ مساله اصلی این پژوهش است. فرضیه نگارنده امکان جمع میان این متون و رفع تعارض میان آنان است که بر پایه روش نقدالحدیث و بهره گیری از رهیافت اجتهادی در معناشناسی مفردات اصلی روایات انجام شده است.

کلیدواژه‌های مقاله :فرهنگ زیارت؛ مدفن آدم (ع)؛ احادیث تاریخی؛ تعارض در احادیث