احادیث امامیه و متن شناخت قرآن

نشریه : آموزه های حدیثی

نویسنده : پديدآورنده : علی راد

سال اول / شماره پیاپی 1 / صفحه 3-24

چکیده :

متن شناسی به مطالعه ماهیت، ویژگی های صوری، ساختاری، محتوایی متن اثر علمی یا دینی اطلاق می شود که آگاهی از آنها به عنوان پیش شرط در تفسیر متن ضروری است از این رو متن شناخت، مقدمه تفسیر متن است و نتایج آن در شناخت اثر کارآمد است . نظر به اهمیت و جایگاه قرآن در اندیشه اسلامی، اهل بیت(ع) به تبیین شناخت متن قرآن توجه جدی داشته اند. مساله اصلی این مقاله بازکاوی خصائص متن قرآن بر پایه احادیث امامیه و تبیین آثار هر یک در قرآن شناسی و تفسیر قرآن است. نتایج پژوهش نشان گر اهتمام ویژه اهل بیت (ع) به متن شناسی قرآن به عنوان پیش شرط تفسیر است.

کلیدواژه‌های مقاله :اهل بیت (ع)، احادیث امامیه، شناخت قرآن، متن قرآن