تحلیل قرآنی روایات فضایل اهل بیت (ع) بر پایه «مستدرک علی الصحیحین»

نشریه : آموزه های حدیثی

نویسنده : پديدآورنده : میثم خلیلی
پديدآورنده : جواد فرامرزی
پديدآورنده : محمد جواد آبتین

سال اول / شماره پیاپی 1 / صفحه 49-73

چکیده :

فضایل اهل بیت (ع) در جلد سوم و طی 19 روایت از کتاب «مستدرک علی الصحیحین» تجلّی یافته است. پرسش پژوهش حاضر چگونگی تطبیق روایات فضایل اهل بیت (ع) در مستدرک حاکم با آیات قرآن کریم است. این مقاله در صدد است با اتّخاذ روش توصیفی - تحلیلی، محتوای روایات «مستدرک علی الصحیحن» در فضایل اهل بیت (ع) را به آیات قرآن کریم عرضه کند. بررسی ها نشان می دهد: روایات شأن نزول آیه تطهیر و حدیث کساء ناظر به عصمت اهل-بیت (ع) است. روایت صلوات بر خاندان عصمت (ع) را می توان با آیه 33 آل عمران مطابق دانست. محتوای روایت شأن نزول آیه مباهله طبق نقل حاکم نیشابوری با آیه تطهیر گره خورده است. با عرضه روایت ثقلین بر قرآن کریم، حقانیت و عصمت اهل بیت (ع) ثابت می شود. روایات نبوی (ص) پیرامون وجوب محبّت به خاندان عصمت(ع) را می توان به آیه 23 سوره شوری عرضه کرد. محتوای حدیث سفینه نیز با آیات مودّت، تطهیر و اولی الأمر مطابق است.

کلیدواژه‌های مقاله :تحلیل قرآنی، فضایل اهل بیت (ع)، روایت، مستدرک علی الصحیحین، حاکم نیشابوری