بررسي سندي و متني حدیث «أبغض الحلال الی الله الطلاق» در منابع فریقین

نشریه : آموزه های حدیثی

نویسنده : پديدآورنده : مهدی جلالی
پديدآورنده : محمد مهدی آجیلیان مافوق

سال اول / شماره پیاپی 1 / صفحه 75-98

چکیده :

حدیث «أبغض الحلال الی الله الطلاق» حدیث مشهوری منسوب به پیامبر ص است كه در منابع شيعه و اهل سنت به طرق متعدد و با صدر و ذيل هاي مختلف روايت شده است. براساس طَرَف يا بخش برجستة حديث، طلاق كه حلالي شرعي است، مبغوض ترين حلال هاست. در اين نوشتار، پس از احصاء طرق نقل حديث مورد نظر در منابع شيعه و اهل سنت، ضمن ارزيابي سندي اين طرق، صحت صدوري اين حديث بررسي شده است. براساس نتايج اين بخش، روشن شده كه برخي طرق نقل اين حديث (چهار طريق) داراي درجة صحت يا اعتباراند. سپس اين حديث از نظر متني واكاوي و سبب صدور آن بازسازي شده است. در پايان نيز دلالت حديث مورد نظر پژوهش شده و این نتیجه به دست آمده است که طلاق علي رغم حلال بودن، حلالي بسيار منفور و مبغوض در نزد خداوند و نزديك به حرام است و در واقع روايت مورد نظر درصدد جمع ميان اين دو نكته است.

کلیدواژه‌های مقاله :طلاق، ابغض الحلال، مبغوض بودن طلاق، مبغوض ترین حلال