ارزيابی رجالی شخصيت مسور بن مخرمه در عرصه سیاست و حدیث

نشریه : آموزه های حدیثی

نویسنده : پديدآورنده : سید رضا مؤدب
پديدآورنده : سید محمد تقی موسوی کراماتی

سال اول / شماره پیاپی 1 / صفحه 125-147

چکیده :

این نوشتار کوشیده است از ابعاد مختلفی شخصیت مسور بن مخرمه را مورد مطالعه قرار دهد تا تصویری روشن از او، هم از حیث تاریخی و هم از جهت رجالی بدست آورد. بررسی تاریخی این نوشتار بر پایه ی شخصیت شناسی مسور در زمان های مختلف و شناخت موضع گیری ها و نوع عملکردی که او در این مقاطع از حیث سیاسی اتخاذ نموده انجام گرفته است.مطالعه رجالی این شخصیت نیز بر مبنای گزارش های رجالی تشیع و تسنن و ارزیابی های رجال شناسانه این منابع صورت پذیرفته است. علاوه بر این، تقسیم بندی موضوعی احادیث مسور و همچنین ارزش گذاری روایت هایی که از او گزارش شده با نظر به رفتارهای سیاسی که از حیث تاریخی داده، می تواند فضای روشن تری از چرایی و چگونگی هویت این احادیث بگشاید كه در فرایند تحقیقی این پژوهش به آن توجه شده است. آنچه براساس این پژوهش بدست آمده عدم اعتماد به مسور بن مخرمه از نظرگاه مولفه های علم رجال است زیرا او بر اساس داده های تاریخی فاقد شخصیتی ثابت در تحولات مختلف اجتماعی و سیاسی است.

کلیدواژه‌های مقاله :مسور، ارزيابي شخصيت، ارزيابي تاريخي، رجالي، ارزيابي احاديث، تاریخ، رجال، سیاست، حدیث