دیانت در سیاحت

نشریه : سنجه

نویسنده : پديدآورنده : زهره عارفی

سال 1396 / شماره پیاپی / صفحه 48-51

چکیده :

با عزيزجان در عزیزیه به سفرنامهای است که به دست فرخنده آقابی فلمی شده و نشر ققنوس در پاییز ۹۵ آن را | به بازار کتاب عرضه کرده است در یک جمله میتوان سفرنامه را این طور تعریف کرد که
سفرنامه در حقیقت، نوعی گزارش سقر است و بیشتر از توضیحاتی درباره اصل سفر و مطالعات مسافر به وجود آمده که حاوی خاطرات نویسنده نیز هست و ایروانی، مجله «ادبیات فارسی»، پاییز ۸۶، شاید از این روست که گاهی این ژانر ادبی را با خاطره نویسی اشتباه میگیرند. این در حالی است که باید سفرنامه را زیر مجموعه خاطرات به حساب آورد و میان آنها تمایز قایل شد.

کلیدواژه‌های مقاله :سفر-سفرنامه