شعر توحیدی در تاریخ گهربار ادبیات فارسی

نشریه : سنجه

نویسنده : پديدآورنده : محمد علی مجاهدی

سال 1396 / شماره پیاپی / صفحه 43-45

چکیده :

یکی از بزرگترین و مهم ترین قطعه های پازل موضوعی شعر آیینی، «شعر توحیدی» است که سه زیر مجموعه مهم دارد: پرستش، نیایش و ستایش که گاهی اوقات می بینید که این سه مجموعه در یک اثر، خود را نشان میدهد. گاهی اوقات به صورت مجزا پرداخته میشوند، گاهی هم در یک اثر، رگه هایی از سه موضوع دیده میشود. اگر بخواهیم نگاه کوتاهی داشته باشیم، پیشینه کهن شعر آیینی، بحث بسیار دلنشین و پرجاذبه ای است که برای برخی از عزیزان که بتوانند در این وادی قدم بردارند و قدم بزنند، خیلی خوب است.

کلیدواژه‌های مقاله :شعر توحیدی.توحید.ادبیات فارسی