شعر توحیدی،عرصه پروازهای شاعرانه

نشریه : سنجه

نویسنده : پديدآورنده : زکریا اخلاقی

سال 1396 / شماره پیاپی / صفحه 40-42

چکیده :

هیچ جای بحث نیست که توحید، مهم ترین اصل از اصول اعتقادی است و وقتی به آیات قرآن کریم و روایت شریف مراجعه میکنیم، میبینیم که هدف از خلقت انسان، معرفت خداوند است . «و ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون». یعنی آنچه که انسان برای آن خلق شده، آن است که خدا را بشناسیم، اسما و صفات خداوند را بشناسیم و با جلوههای خداوند در این عالم آشنا بشويم. پرداختن به مسئله توحید در جامعه به هر شکلی که باشد علاوه بر این که موجب تعالی فکری و معنوی جامعه است ، خیلی از این ناهنجاریها را که امروز با آن روبه رو هستیم، از بین خواهد برد.

کلیدواژه‌های مقاله :شعر توحیدی،توحید