گردآوری سرمایه توحیدی ادبیات فارسی

نشریه : سنجه

نویسنده : پديدآورنده : رضا بابایی

سال 1396 / شماره پیاپی / صفحه 37-39

چکیده :

مجموعه «شعر توحیدی» که به همت و تلاش حضرت استاد محمدعلی مجاهدی به زیور چاپ آراسته شده است، امتیازات زیادی دارد که برای شروع، فهرستوار به بعضی از آنها اشاره خواهد شد. جامعیت این کتاب، انصاف ستودنی است. این کتاب، نماینده سخنگویی است برای سرمایه توحیدی ادب فارسی. همچنین سليقه حضرت مجاهدی در انتخاب اشعار را بسیار پسندیدم. انتخاب اشعار به این

کلیدواژه‌های مقاله :توحید-شعری توحیدی-ادبیات فارسی