مردی از جنس زمان

نشریه : سنجه

نویسنده : پديدآورنده : علی باباجانی

سال 1396 / شماره پیاپی / صفحه 8-9

چکیده :

یکی از اصول نوشتن برای گروه سنی کودک، «ساده نویسی» است ، به این معنا که کودک به راحتی با آن ارتباط برقرار کند و برای خواندن آن، به مربی یا والدینی نیاز نداشته باشد. این ساده نویسی، به خودی خود، کار مشکلی است و مشکل تر از آن، این است که آن مطلب، تأويل پذیر هم باشد و ایهامی هم در آن نهفته باشد. مثلا از جمله ساده «گل مریم شکفت»، میتوان برداشتهای گوناگونی کرد: