معرفی سبک زندگی متفاوت به مخاطب نوجوان

نشریه : سنجه

نویسنده : پديدآورنده : فاطمه نفری

سال 1396 / شماره پیاپی / صفحه 26-28

چکیده :

کتاب، ماجرای فرار آوای سیزده ساله از خانه تنها سرپرستش یعنی عمه اوست. آوا فرار میکند که مادرش را | پیدا کند و کنار او باشد؛ اما در عوض، با زنی آشنا و همراه میشود که آدمی خاص است. آنها باهم ماجراهای بسیاری را پشت سر میگذارند تا در آخر که آوا نشانه هایی از مادرش یافته، تصمیم میگیرد کنار همان زنی که واقعا دوستش دارد بماند و یک خانواده داشته باشد.

کلیدواژه‌های مقاله :سبک زندگی-نوجوان- آموزش