وقتی ناشر ونویسنده هماهنگ نیستند

نشریه : سنجه

نویسنده : پديدآورنده : سید سعید هاشمی

سال 1396 / شماره پیاپی / صفحه 32-34

چکیده :

کتاب «بفرمایید داخل، دم در بد است»، یک مجموعه طنز برای نوجوانان است که به تازگی از سوی انتشارات سوره مهر منتشر شده است. سوره مهر در چند ماه اخیر، مجموعهای از طنزهای خاصی را برای نوجوانان منتشر کرده است تحت عنوان «مجموعه طنز نوجوان» که یونیفرم و
ظاهر یکنواخت دارند. | موضوع کتاب درباره آداب معاشرت است که نویسنده جوان کتاب مثل خواجه نصیر طوسی در کتاب «اخلاق ناصری» کوشیده تا اصول اولیه زندگی و برخورد با شهروندان را به مخاطب بیاموزد.